Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Op al onze leveringen zijn de leveringsvoorwaarden van Cre8Design GmbH van toepassing. Big Freddy is een webshop van Cre8Design GmbH

1. Toepasselijkheid en overeenkomst

1.1 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden, waarbij de toepasselijkheid van andere voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen, zowel op de offerte en de acceptatie er van als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien de ondernemer, verder te noemen Cre8Design, aan de wederpartij schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Elke levering vormt een op zichzelf staande transactie; enig verzuim te leveren zal geen invloed hebben op de overeenkomst met betrekking tot andere leveringen.

1.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene leveringsvoorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Deze zijn te downloaden op de website en worden getoond tijdens het bestelproces.

2. Kwaliteit en omschrijving

2.1. Cre8Design levert de goederen volgens omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de productontwerper/ bevestiging omschreven.

2.2 Goedkeuring van de digitale proef door de wederpartij geldt als erkenning dat Cre8Design de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

2.3 Cre8Design is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de wederpartij goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

2.4 Elke op verzoek van de wederpartij vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

2.5 Afwijkingen in de door Cre8Design gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij de leverancier ter inzage. Cre8Design zal de wederpartij op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

2.6 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

2.7 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Cre8Design in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende. Ook in het geval dat uit de verveelvoudiging of reproductie financiële verplichtingen tegenover de auteur of diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de wederpartij.

2.8 De originelen worden zorgvuldig behandeld. Voor eventuele schade welke bij de bewerking zou kunnen ontstaan, kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard. Ge-uploade bestanden worden niet langer dan een maand bewaard door Cre8Design.

2.9 De wederpartij dient er vanuit te gaan dat gebruikte substraten in voorkomende gevallen nietbrandwerend kunnen zijn. Indien brandwerendheid een vereiste is, dan is het aan de wederpartij om hier vooraf melding van te maken bij Cre8Design. In overleg zal Cre8Design in dat geval een alternatief trachten te zoeken wat brandwerend gecertificeerd is.

2.10 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten online in te zien op de website op de desbetreffende productpagina. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Cre8Design gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Cre8Design niet.

2.11 Elke aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: - de prijs inclusief belastingen - de eventuele kosten van aflevering - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Cre8Design de prijs garandeert. - de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

3. Overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod

3.2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Cre8Design onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3.3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Cre8Design passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de wederpartij elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. Herroepingsrecht

4.1 Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de wederpartij. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

4.2 Indien de wederpartij een bedrag betaald heeft, zal Cre8Design dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

4.3 Uitsluiting herroepingsrecht Alle producten bij Cre8Design zijn gepersonaliseerde fotoproducten en kunnen daarom NIET herroepen worden.

5. Levering en uitvoering

5.1. Cre8Design zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

5.2. Cre8Design zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Zo niet heeft de wederpartij in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

5.3. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Cre8Design het bedrag dat de wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5.4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Cre8Design zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

5.5. Leveringen vinden plaats af fabriek, tenzij anders overeengekomen. De Incoterms 2000 met laatste wijzigingen zijn van toepassing.

5.6. De wederpartij is verplicht de voor de verpakking en het transport aangewende materialen te vergoeden, ook indien sprake is van statiegeld of een waarborgsom. In geval van retournering van met statiegeld belaste verpakkingsmaterialen binnen 14 dagen na levering zal creditering ten behoeve van de wederpartij plaatsvinden.

5.7. De wederpartij draagt zorg voor een adequate transportverzekering in geval in afwijking van levering elders plaatsvindt.

5.8. Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan Cre8Design kenbaar heeft gemaakt.

5.9. Cre8Design zal alles in het werk stellen te voldoen aan de overeengekomen levertijd. Vertragingen geven de wederpartij echter niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te eisen. De overeengekomen levertijd zal nimmer als fatale termijn gelden. De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met een periode, gedurende welke Cre8Design door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen, waarbij het niet kunnen verwerven van de benodigde materialen of grondstoffen nadrukkelijk als overmacht heeft te gelden. In ieder geval dient onder overmacht te worden verstaan alle omstandigheden waarop Cre8Design geen invloed heeft en die Cre8Design bemoeilijken of het hem onmogelijk maken de producten te produceren, verwerven, verkopen of te leveren als bedoeld in de overeenkomst

6. Eigendomsovergang en risico.

6.1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de wederpartij overgaan vanaf het moment van gereed zijn voor transport.

6.2. Zolang de wederpartij niet het volledig bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Cre8Design zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de wederpartij over, zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Cre8Design heeft voldaan.

6.3. Indien er gerede twijfel bij Cre8Design bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is Cre8Design bevoegd de levering uit te stellen totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Cre8Design door deze vertraagde levering te lijden schade.

7. Eigendom opdrachtgever, pandrecht

7.1 Cre8Design zal de door de wederpartij in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

7.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de wederpartij tijdens de bewaring alle risico's ten aanzien van de in lid 7.3 bedoelde zaken. De wederpartij dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

7.3 De wederpartij is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan Cre8Design van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De wederpartij dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Cre8Design worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de wederpartij, Cre8Design op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

7.5 De wederpartij verleent Cre8Design pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Cre8Design door hem in de macht van Cre8Design worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de wederpartij in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Cre8Design verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

8. De prijs

8.1. Alle prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, inclusief 19% MwSt exclusief heffingen en andere kosten van algemene aard; deze worden aan de wederpartij doorberekend. De prijzen kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf, tenzij zij in een schriftelijke offerte of orderbevestiging van Cre8Design uitdrukkelijk zijn omschreven als zijnde vast voor een bepaalde periode. Wijzigingen van de materiaalprijzen kan zondermeer leiden tot prijswijziging.

8.2. Cre8Design is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de wederpartij wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

9. Algemene voorwaarden AchterafBetalen Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de wederpartij die gebruik maakt van AchterafBetalen. Als u gebruik maakt van deze achteraf betaalservice, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden gebruik achteraf betaalservice:

9.1. U bent als wederpartij woonachtig in Nederland en heeft als klant van Cre8Design producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;

9.2. U bent 18 jaar of ouder;

9.3. Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij FOCUM COMMERCE B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Cre8Design uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, wordt u gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;

9.4. U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij FOCUM COMMERCE B.V., zodat we u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;

9.5. U bent verplicht Cre8Design op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u aansprakelijk voor de betaling van het openstaande saldo. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Cre8Design per e-mail worden doorgegeven of schriftelijk aan de Klantenservice van Cre8Design.

9.6. U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement of een onder curatele stelling.

10. Wijze van AchterafBetalen

10.1. Cre8Design heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed aan Buckaroo Online Payment Services B.V. (www.buckaroo.nl ). Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u namens of in opdracht van Cre8Design naast de (digitale) factuur, kort daarna van Buckaroo ook een e-mail met betaalkoppeling. Op zowel de factuur als in de e-mail met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen.

10.2. U erkent dat Buckaroo diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van u aan Cre8Design en dat Buckaroo in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht dan wel zal verrichten namens Cre8Design, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van dan wel namens Cre8Design wordt erkend.

10.3. Op onze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Voor uw gemak ontvangt u van Buckaroo ook een e-mail met betaalkoppeling, waarmee u de factuur ook kunt betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan of via de e-mail met betaalkoppeling. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.

10.4. Voor het ontvangen van de e-mail met betaalkoppeling is het belangrijk dat u een correct e-mail adres opgeeft. Indien u een niet correct e-mail adres opgeeft, ontvangt u geen betaalinformatie via de e-mail met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mail adres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van een e-mail met een betaalkoppeling van Buckaroo.

11. Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn

11.1. Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening, door Buckaroo Online Payment Services B.V. ontvangen te zijn.

11.2. Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

11.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Cre8Design het recht om een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incasso kosten) in rekening te brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.

11.4. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van ophogingen bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mail adres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail met betaalkoppeling, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte INCASSOKOSTEN.

11.5. Indien u ondanks onze sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt Print op Hout één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incasso en anderszins) over aan FOCUM COMMERCE B.V.

11.6. Indien een vordering wordt overgedragen aan FOCUM COMMERCE B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens GEHOUDEN DE WETTELIJKE MAXIMUM VERGOEDING VOOR KOSTEN TER VERKRIJGING VAN VOLDOENING BUITEN RECHTE (BUITENGERECHTELIJKE INCASSOKOSTEN) alsmede (EVENTUELE) gerechtelijke incassokosten TE VOLDOEN en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal FOCUM COMMERCE B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u GEHOUDEN HET alsdan verschuldigde bedrag TE VOLDOEN.

11.7. Na overdracht van de vordering bent u verplicht FOCUM COMMERCE B.V. (dan wel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte testellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u GEHOUDEN het alsdan verschuldigde bedrag TE VOLDOEN Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan FOCUM COMMERCE B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website WWW.ACHTERAFBETALEN.NL

11.8. Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de INCASSOKOSTEN) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door FOCUM COMMERCE B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

12. Privacy Statement van FOCUM COMMERCE B.V. en FOCUM SOLUTIONS B.V.

12.1 Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van FOCUM COMMERCE B.V. en FOCUM SOLUTIONS B.V.. FOCUM COMMERCE B.V. en FOCUM SOLUTIONS B.V. kunnen deze gegevens – al dan niet in statistische vorm – (laten) gebruiken voor kredietwaardigheid toetsing, acceptatie ten aanzien van de aanvraag van u voor de optie achteraf betaling, voorkoming en beperking van fraude, beperking van financiële risico’s van FOCUM COMMERCE B.V., FOCUM SOLUTIONS B.V. en met FOCUM COMMERCE B.V. en/of FOCUM SOLUTIONS B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgevers, strategische afwegingen en afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten dan wel op enig andere wijze zoals vermeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Desgewenst ontvangt u schriftelijk bericht met opgave van redenen waarom FOCUM COMMERCE B.V. uw verzoek heeft geweigerd.

13. Garantie, aansprakelijkheid en reclames

13.1. Cre8Design staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.

13.2 Indien het fotoproduct een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de wederpartij recht op herstel of vervanging van de zaak. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het fotoproduct niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan Cre8Design worden gezonden. Cre8Design wordt daarvan eigenaar.

13.3 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.

13.4 Het aankoopbewijs (orderbevestiging) geldt als garantiebewijs.

13.5 Cre8Design levert fotoproducten op verschillende ondergronden. Cre8Design kan geen garantie geven op materiaaleigenschappen en het effect van printen op deze ondergronden.

13.6 De producten worden geacht door de wederpartij te zijn aanvaard en de wederpartij wordt geacht af te zien van enigerlei klacht tenzij Cre8Design schriftelijk binnen 8 dagen na levering van een klacht op de hoogte wordt gesteld. De wederpartij dient alle zendingen terstond te keuren.

13.7 Cre8Design is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt door tekortkomingen van Cre8Design bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst, tenzij de schade het direct gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Cre8Design.

13.8. Indien Cre8Design op grond van Art. 13.7. aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade blijft de aansprakelijkheid beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel daarvan respectievelijk vergoeding van de koopprijs, dit naar keuze van Cre8Design.

13.9. Aansprakelijkheid van Cre8Design voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

13.10. Zonder toestemming van Cre8Design is de wederpartij niet gerechtigd producten te retourneren welke naar zijn mening gebreken vertonen.

13.11 Bij het vervaardigen van de producten Fine-Art Plexiglas en Fine-Art Aluminium kan Cre8Design geen 100% stofvrij resultaat garanderen.

13.12 Bij een transportschade is Cre8Design niet verantwoordelijk als er is afgetekend door de wederpartij voor goede ontvangst. Cre8Design waarschuwt de wederpartij hiervoor nogmaals extra middels een grote sticker op de levering/verpakking.

14. Klachtenregeling

14.1. Cre8Design beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

15.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Cre8Design, nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd.

14.3. Bij Cre8Design ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Cre8Design binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

14.4. Een klacht over een product, dienst of de service van Cre8Design kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier van de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar Cre8Design als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

14.5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

15. Geschillen Stichting Webshop Keurmerk

15.1. Op overeenkomsten tussen Cre8Design en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Duits recht van toepassing

15.2. Geschillen tussen de wederpartij en Cre8Design over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Cre8Design te leveren of geleverde producten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de wederpartij als Cre8Design worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

15.3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de wederpartij zijn klacht eerst binnen 8 dagen aan Cre8Design heeft voorgelegd.

15.4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

15.5. Wanneer de wederpartij een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Cre8Design aan deze keuze gebonden. Wanneer Cre8Design dat wil doen, zal de wederpartij binnen vijf weken na een daartoe door Cre8Design schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Cre8Design de keuze van de wederpartij niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Cre8Design gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

15.6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

15.7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Cre8Design surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

15.8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

16. Branchegarantie Stichting Webshop Keurmerk

16.1. De Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Webshop door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door de Stichting Webshop Keurmerk aan de wederpartij uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft de Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.

16.2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de wederpartij een schriftelijk beroep hierop doet bij de Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op Cre8Design overdraagt aan de Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op Cre8Design meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de wederpartij aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan de Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de wederpartij.

17. Toepasselijk recht.

17.1 Deze overeenkomst is onderworpen aan het Duitse recht. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn zullen worden beslecht door de Rechtbank in Gronau (DE), zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

18. Copyright Cre8Design

18.1 Op de volledige inhoud van de website, folders en andere media van Cre8Design berust auteursrecht.